Nền tảng Infosoft BPM

Phần mềm tạo ra các phần mềm

Các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công

Doanh nghiệp ngày nay buộc phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển. Các nền tảng công nghệ kỹ thuật số đã trở thành nền tảng của các hoạt động kinh tế, dẫn đến môi trường kinh doanh thay đổi. Chuyển đổi số là sự tái cấu trúc tầm nhìn và chiến lược của công ty, cơ cấu tổ chức, quy trình, khả năng công nghệ và văn hóa để phù hợp với bối cảnh kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật số ngày càng phát triển. Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi các công ty mà còn xác định lại thị trường và ngành công nghiệp.

Tìm hiểu thêm…