Bản quyền phần mềm

Phần mềm InfosoftBPM được phát triển và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Infosoft do Cục Bản quyền Tác giả cấp giấy chứng nhận số 4775/2013/QTG ngày 17/12/2013. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm InfosoftBPM thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Infosoft. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cấp phép bằng văn bản chính thức do Công ty Cổ phần Infosoft cung cấp.

InfosoftBPM là sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các văn bản pháp luật liên quan khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *