Category Archives: Dự án

Tin học hóa quy trình nghiệp vụ quản lý

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – phần mềm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn. Mặc dù các doanh nghiệp có triển khai nhiều ứng dụng phần mềm, thậm chí doanh nghiệp có triển khai ERP (Enterprise Resource Planning – Phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp). Tuy nhiên, tình trạng phổ biến là các quy trình nghiệp vụ vẫn được quản lý theo cách truyền thống, vận hành thủ công, sử dụng nhiều giấy tờ.