BPMN – Business Process Modeling and Notation Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ – BPMN là một tập hợp các ký hiệu đồ họa để mô tả các bước trong quy trình nghiệp vụ hay để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. BPMN là một tập hợp các quy ước biểu đồ tiêu chuẩn để mô tả các quy trình nghiệp vụ. Nó được thiết kế để trực quan hóa một tập hợp quy trình phong phú trong một quy trình nghiệp vụ và giao tiếp giữa các quy trình độc lập. BPMN là một công cụ hỗ trợ cốt lõi của quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM), một sáng kiến mới trong kiến trúc doanh nghiệp, hỗ trợ nhà quản lý thay đổi, cải tiến, tối ưu quy trình nghiệp vụ. Mục tiêu chính của BPMN là cung cấp một tập hợp các ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ mà mọi người đều hiểu được từ các nhà phân tích kinh doanh tạo ra thiết kế các quy trình, các nhà phát triển kỹ thuật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình và cuối cùng là các nhà quản lý doanh nghiệp, những người sẽ quản lý và giám sát quy trình.

Mục tiêu phụ của BPMN là đảm bảo rằng các ngôn ngữ XML được thiết kế để thực hiện các quy trình nghiệp vụ như BPEL4WS (Ngôn ngữ thực thi quy trình nghiệp vụ cho dịch vụ web) có thể được hiển thị bằng ký hiệu định hướng kinh doanh.

BPMN cho phép các nhà phát triển, các nhà phân tích và quản lý doanh nghiệp có khả năng giao tiếp các quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo một tiêu chuẩn chung. Do vậy, người dùng có thể dễ dàng đọc và hiểu sơ đồ quy trình nghiệp vụ của BPMN, các nhà phát triển quy trình sẽ có thể dễ dàng đọc và thực hiện sơ đồ quy trình nghiệp vụ mà không cần thêm bất kỳ chi tiết nào.

BPMN là tiêu chuẩn mô hình hóa hiện tại trong cộng đồng doanh nhân. BPMN sử dụng cách tiếp cận định hướng quy trình để mô hình hóa quy trình, điều này có lợi hơn cho các nhà phân tích kinh doanh như: phải làm bao nhiêu bước, đó là những bước gì, trong thời gian bao lâu để hoàn thành được công việc.

Cuối cùng sản phẩm phần mềm iBPM – Infosoft Business Process Management
Phần mềm iBPM do Infosoft phát triển từ năm 2007 đến nay, là bộ công cụ phần mềm phù hợp chuẩn quốc tế trong lĩnh vực tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý như chuẩn BPMN (Business Process Model and Notation), dùng để hỗ trợ thống nhất cách đặc tả lưu đồ quy trình nghiệp vụ và chuẩn WfMC (Workflow Management Coalition) dùng để xây dựng bộ máy thực thi quy trình và tự động hóa quy trình (Process Engine/ Workflow Engine).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *