Kiểm tra thông tin thẻ BHYT

Chức năng kiểm tra thông tin thẻ BHYT của bệnh nhân trực tiếp trên cổng BHYT của cơ quan BHXH thông qua mã QR của thẻ.

Quản lý lưu trữ các thông tin gồm: Mã QR, Tên bệnh nhân, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Thời gian bảo hiểm, Nơi đăng ký khám chữa bệnh, V.v…

Chức năng tạo mới bệnh nhân và sơ sở KCB nếu chưa có trên hệ thống. Đồng thời hỗ trợ ghi nhập lịch sử KCB của bệnh nhân và thông tin kiểm tra thẻ từ cổng BHYT.

Tiếp nhận, khám và điều trị

Chúng tôi đã triển khai thiết kế phần tiếp nhận, khám và điều trị tương tự như lúc đăng ký khám ngoại trú, cấp cứu để người dùng dễ tương tác hơn trên hệ thống của chúng tôi.

Phần mềm chúng tôi đã triển khai có thể kiểm tra và xử lý mức giá bảo hiểm cũng như hạn mức được hưởng tương ứng với thẻ của bệnh nhân

Gởi dữ liệu lên cổng BHYT

Hệ thống phần mềm hỗ trợ kết nối cổng BHYT và gởi thông tin hồ sơ KCB của bệnh nhân lên cổng BHYT để để nghị hoàn ứng cho bệnh viện từ ngân sách bảo hiểm của nhà nước.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng gởi từng hồ sơ hoặc tổng hợp gởi tất cả hồ sơ của bệnh nhân khám BHYT.

Thống kê và gởi báo cáo lên cổng BHYT

Chúng tôi đã triển khai các chức năng hỗ trợ  lập và gởi báo cáo lên cổng BHYT theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước

Báo cáo / Thống kê

Phần mềm cung cấp các báo cáo thống kê và theo dõi hỗ trợ cho việc quản lý quy trình khám BHYT của bệnh viện; báo cáo cho các cơ quan chức năng

Bao gồm các báo cáo thống kê như:

  • Thống kê lượt khám BHYT
  • Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT
  • Thống kê thuốc BHYT
  • Thống kê dịch vụ kỹ thuật
  • V.v…