Hồ sơ nhân sự

 • Hồ sơ Hợp đồng thời vụ
 • Hồ sơ Hợp đồng lao động
 • Hồ sơ Quyết định tuyển dụng
 • Hồ sơ Quyết định chấm dứt HĐLĐ
 • Hồ sơ Quyết định chấm dứt thử việc
 • Hồ sơ Quyết định thôi việc
 • Hồ sơ Quyết định trợ cấp thôi việc
 • Hồ sơ Quyết định bổ nhiệm
 • Hồ sơ Quyết định thôi nhiệm
 • Hồ sơ Quyết định thi hành kỷ luật
 • Hồ sơ Thông báo mời họp kỷ luật
 • Hồ sơ Đề nghị ký HĐLĐ
 • Hồ sơ Đề nghị tái ký HĐLĐ

Tuyển dụng

 • Định biên nhân sự
 • Nhu cầu tuyển dụng
 • Kế hoạch tuyển dụng
 • Đợt tuyển dụng
 • Hồ sơ ứng viên
 • Lịch phỏng vấn
 • Kết quả tuyển dụng
 • Báo cáo phân tích tuyển dụng linh hoạt

Đào tạo

 • Quản lý nhu cầu đào tạo
 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Quản lý khóa đào tạo
 • Quản lý kết quả đào tạo

 

Quản lý công việc

 • Quán lý công việc dự án
 • Quản lý công việc kế hoạch
 • Quản lý công việc phát sinh
 • Quản lý tiến trình và kết quả thực hiện công việc

Đánh giá hiệu suất

 • Quản lý lịch sử thực hiện công việc
 • Đánh giá hiệu suất KPI theo chu kỳ thời gian hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Báo cáo phân tích đánh giá linh hoạt

 

Quản lý chấm công

 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý lịch, ca làm việc
 • Kiểm soát vào ra, đi trễ, về sớm
 • Quản lý nhật ký công việc
 • Quản lý tăng ca, làm ngoài giờ
 • Quản lý công tác
 • Quản lý nghỉ phép
 • Quy trình duyệt công tác linh hoạt
 • Quy trình duyệt nghỉ phép linh hoạt
 • Quy trình duyệt tăng ca linh hoạt
 • Quy trình duyệt chấm công linh hoạt
 • Báo cáo chấm công linh hoạt

Lương thưởng phụ cấp

 • Chính sách lương linh hoạt
 • Khai báo kỳ lương linh hoạt
 • Công thức tính lương linh hoạt
 • Lương Gross, Net, lương thời gian, lương sản lượng, lương khoán
 • Chi tiết lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm và thuế TNCN
 • Chi tiết lương đến từng bộ phận, cá nhân
 • Bảng lương tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng
 • Quy trình duyệt lương linh hoạt
 • Báo cáo phân tích lương linh hoạt

Bảo hiểm và Thuế

 • Thiết lập chính sách Bảo hiểm và Thuế linh hoạt
 • Thiết lập công thức tính mức Bảo hiểm và Thuế linh hoạt
 • Chi tiết đối tượng nộp thuế, giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc
 • Chi tiết thu nhập tính thuế, miễn giảm thuế
 • Chi tiết quá trình đóng bảo hiểm và thuế TNCN
 • Báo cáo định kỳ theo mẫu quy định
 • Báo cáo quyết toán Thuế TNCN
 • Báo cáo phân tích về Bảo hiểm và Thuế linh hoạt.