Hệ thống thông tin Quản lý trường đại học bao gồm các phân hệ ứng dụng trong lĩnh vực ngành giáo dục: Tài liệu, Hồ sơ, Đề cương, Văn bản, Tiết dạy, Nhân viên trong trường, Công tác, Nghỉ phép (dành cho nhân viên), Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm, Đề nghị, Đề xuất …